Användarvillkor

Allmänt

1 § Dessa villkor anges för användandet av de tjänster och produkter (i fortsättningen kallat "Skolinformationsportalens tjänster") som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.skolinformationsportalen.se (i fortsättningen kallat "Webbplatsen") eller där Skolinformationsportalens tjänster tillhandahålls via samarbetspartners. Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa villkor har Kunden inte rätt att använda eller få tillgång till Skolinformationsportalens tjänster. Kunden kan vara en privatperson eller företagsmedlem. Det åligger Kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett. Exteal AB (559153-8573) (nedan kallat Exteal) är ägare och ansvarar över webbplatsen.

2 § Genom att Kunden godkänner att denne tagit del av och accepterar aktuella Användarvillkor, berättigas Kunden att använda Skolinformationsportalens tjänster. För att kunna använda de tjänster/produkter som är belagda med avgift måste Kunden även acceptera Köpvillkoren i samband med köp. Ålderskravet för att få använda Skolinformationsportalens tjänster som finns tillgängliga är 16 år.

Kundens skyldigheter

3 § Det åligger Kunden att hålla sig informerad om lagar och föreskrifter som kan ha betydelse för användandet av Skolinformationsportalens tjänster.

4 § Företagskund skall anmäla den eller de personer (användare) som ska vara behöriga att använda Skolinformationsportalens tjänster. Anmälan av användarna ska ske av behörig firmatecknare eller annan av särskild utsedd kontaktman på företaget/organisationen som Kunden tillhör. Anmälan sker genom att den behöriga firmatecknaren/kontaktmannen medverkar vid köp av Skolinformationsportalens tjänster i företagets namn och anger de korrekta användaruppgifterna.

5 § Kunden har ingen rätt att sälja den data som Skolinformationsportalens tjänster tillhandahåller vidare. Produkter eller tjänster får ej heller kopieras eller på annat sätt mångfaldigas eller publiceras i fysisk eller digital form utan Exteal:s skriftliga samtycke.

6 § Om Kunden ej iakttar Användarvillkoren, kommer på obestånd eller försätts i konkurs, äger Exteal rätt att med omedelbar verkan uppsäga avtalet, utan rätt för Kunden att återfå någon del av tillgodohavanden eller eventuell avgift som betalats för avtalsperioden.

Produkter och tjänster

7 § Det material som Kunden får ta del av i Skolinformationsportalens tjänster är sammanställt från källor vilka Exteal vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Exteal kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor, lämnar Exteal, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, inga andra garantier av något slag kring uppgifternas tillförlitlighet och fullständighet, oavsett uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive garantier för lämplighet för en viss användning. Exteal påtar sig ej något ansvar för uppkommen skada, varken direkt eller indirekt, eller för det ekonomiska resultatet av användandet från Skolinformationsportalens tjänster. Exteal friskriver sig i övrigt från allt ansvar för såväl indirekt som direkt skada på grund av tekniskt avbrott som påverkar tillgängligheten av våra tjänster. Exteal skall sträva efter att tillhandahålla tjänster med minimala störningar. Emellertid kan Exteal ej garantera att Skolinformationsportalens tjänster alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller andra problem. Kunden åtar sig att behandla personuppgifter som tillhandahålls av tjänsterna eller publiceras i databasen Skolinformationsportalen i enlighet med GDPR.

8 § Skolinformationsportalens tjänster som finns tillgängliga idag kan komma att ändras eller modifieras efter Exteal:s bedömning. Exteal kan besluta att vissa produkter eller tjänster ska upphöra och nya ska tillkomma. Beslutar Exteal att en viss typ av tjänst eller produkt ska upphöra kommer det inte längre vara tillgängligt för befintliga eller nya kunder att köpa den eller använda den. Befintliga kunder som har köpt produkten eller tjänsten som avses upphöra kommer fortsatt kunna nyttja dem under avtalad licensperiod. När licensperioden löpt ut kommer Kunden inte ha möjlighet att förnya dem. Kunden kommer istället bli erbjuden att ändra sina utgående tjänst eller produkt till de nya som erbjuds av Skolinformationsportalen alternativt avsluta sin användarlicens.

Personuppgifter

9 § Exteal följer de lagar och regler som är förenliga med verksamheten som bedrivs kopplad till Skolinformationsportalen. Endast ett begränsat antal personer hos Exteal, med särskild behörighet, har tillgång till informationen som finns på användarkonton. Uppgifterna är nödvändiga för att Kunden ska kunna använda Skolinformationsportalens tjänster och dess funktioner på återkommande basis. Kunden är själv ansvarig för att rätt uppgifter lämnas. Kunden har möjlighet att själv ta del av, granska och ändra lämnade personuppgifter. Exteal sparar samtliga av Kunden uppgivna personuppgifter. Exteal kan komma att lämna ut person- och användaruppgifter för att fullgöra lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

10 § Exteal har rätt att använda Kundens namn och/eller företagets namn och logotyp (om Kunden är en företagskund) som referens i marknadsföringssyfte på Webbplatsen, www.exteal.com och andra kommunikationskanaler med potentiella kunder för Skolinformationsportalen. Om detta inte godkänns så ska Kunden inkomma med en begäran till info@skolinformationsportalen.se och ange det i mejlet.

Övrigt

11 § Genom ingående av detta avtal samtycker Kunden till att Skolinformationsportalen använder så kallade cookies på sin webbplats. Om Kunden inte vill tillåta lagring av cookies på sin dator kan Kunden stänga av funktionen i sin webbläsares inställningar. Väljer Kunden att inte tillåta cookies kan dock funktionaliteten begränsas på vissa delar av Skolinformationsportalen vilket innebär att sidorna inte alltid kommer att visas korrekt. Samtycket kan alltid sägas upp genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

12 § Exteal tar inget ansvar för följderna av en force majeure-händelse. Exteal kommer inte att hållas ansvarigt för något misslyckande med att utföra eller försena utförandet av några av våra skyldigheter enligt ett avtal som orsakas av någon handling, händelse, underlåtenhet, händelse eller olycka utanför vår rimliga kontroll, inklusive (utan begränsning) industriella åtgärder, civil uppror, krig, uppror, terroristhandlingar, brand, explosion, storm, översvämning, varje naturkatastrof, tekniska eller kommunikationsproblem (Force Majeure händelse). Kunden godkänner och förstår att Skolinformationsportalens tjänster inte fungerar och att Exteal inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot Kunden under dessa villkor avseende tjänster i händelse av force majeure.

13 § Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa villkor samt rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol, med svenska som språk och med Attunda tingsrätt som första instans.

14 § Görs större ändringar i Användarvillkoren kommer Kunden att bli underrättad. De nuvarande Användarvillkoren finns tillgängliga på webbplatsen. Genom att fortsätta använda Skolinformationsportalens tjänster efter dessa förändringar har trätt i kraft ger Kunden sitt godkännande och accepterar dessa förändrade användningsvillkor.